คอลัมน์ผู้หญิง

วุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่ายเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน กรุงเทพมหานคร “KICK OFF DAY”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยมีสาระสำคัญของเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง และประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน และในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซื่ยนแต่ปัญหาการปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน คนยากไร้ในประเทศไทยที่เป็นคนไทยแต่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งทำให้สิทธิมนุษยชนของคนไร้สถานะดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองและปกป้องในเชิงนโยบาย โดยในอนาคตอาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาทางด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศภายหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จึงได้พิจารณาศึกษาปัญหาในเรื่องดังกล่าว

                  ต่อมาประธานวุฒิสภา ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯพบข้อเท็จจริงที่สำคัญประการหนึ่งว่ามีคนไทยจำนวนมากที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียน รวมถึงปราศจากเอกสารทางราชการ หรือบุคคลที่สามารถมาเป็นพยานเพื่อยืนยันสถานภาพ โดยท้ายที่สุดหน่วยงานราชการก็มีวิธีการที่ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น คือ “การตรวจดีเอ็นเอ (DNA) หรือ สารพันธุกรรม” ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้ยืนยันตัวบุคคล หรือความสัมพันธ์ทางสายโลหิตได้ เนื่องจากผลที่ได้จากการตรวจดีเอ็นเอนั้นมีความแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือสูง มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทั้งกระบวนการ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการรับรองสถานะทางทะเบียนต่อไป อย่างไรก็ตาม จากผลสำรวจกลุ่มบุคคลดังกล่าวปรากฏว่า มีกลุ่มบุคคลเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาดังกล่าว หรือคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบางส่วนเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) เนื่องจากกระบวนการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายสูง    

                    วุฒิสภา โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่สำคัญคือกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัด“โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) เพื่อให้บุคคลที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วนั้น สามารถเข้าตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) และนำผลการตรวจใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร อันจะเป็นการให้ชีวิตคนไทย และช่วยให้คนไทยเหล่านั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และให้เกิดความมั่นคงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป  โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  จำนวน ๒,๙๘๖ คน  เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และจำนวน ๒,๙๘๒ คน

                  ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑  นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และประธานกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนและคนยากไร้  สู่พลเมืองอาเซียน วุฒิสภา พร้อมด้วยนายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา   และนายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมเปิดงาน  โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและคนยากไร้  สู่พลเมืองอาเซียน (ครั้งที่๑)  กรุงเทพมหานคร  KICK OFF DAY” ให้สัญชาติคนไทยอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากประธานวุฒิสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

             ภายในงานได้เริ่มกระบวนการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๔ คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีบิดามาดาหรือญาติมาเป็นคู่ตรวจด้วย โดยศาสตราจารย์ นพ.ธานินทร์ ภู่พัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  ฤกษ์อำนวยโชค คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขั้นตอนการตรวจ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้๑) ตรวจสอบเอกสาร ๒) ถ่ายรูปทำประวัติ  ๓) จัดเก็บเนื้อเยื่อตัวอย่าง และหลังจากนั้นจะสัญจรไปยัง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศต่อไปซึ่งได้กำหนดในเบื้องตันคือ จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดระนอง

                 ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕-๖ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๖ สายด่วนวุฒิสภา ๑๑๐๒ หรือส่งจดหมาย/เอกสาร/ข้อร้องเรียนไปที่ “ตู้ปวงชนชาวไทย”ไปรษณีย์รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕


เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี