ฝากรมต.ศึกษาฯคนใหม่ลดความขัดแย้ง-ทำงานเต็มที่

วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ทั้ง 2 ตำแหน่ง คือรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยนั้น เพื่อให้เห็นถึงความคาดหวังและความต้องการของข้าราชการที่มีต่อรัฐมนตรีใหม่ สวนดุสิตโพลจึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการประจำกระทรวงศึกษาธิการทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลถึงสิ่งที่อยากฝากบอกถึงรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าข้าราชการประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐมนตรีคนใหม่ทำงานให้เต็มที่ มีแนวทางและนโยบายที่ชัดเจน รวมถึงเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกันก็ต้องการให้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระยะยาว และจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่แน่นอน นอกจากนี้ยังอยากให้เน้นการพัฒนา ส่งเสริมบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และที่สำคัญต้องการให้มีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันแก้ไขการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล กล่าวต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมดจึงทำให้ข้าราชการมีความหวังสูงต่อรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะสามารถสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชการได้เป็นอย่างดี เพราะที่ผ่านมาการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองในแต่ละแท่ง ทำให้เอกภาพโดยรวมของกระทรวงไม่เกิด จึงมีการพูดถึงตัวตนของข้าราชการมากกว่าการทำงานเพื่อประชาชน แต่อย่างไรก็ตามจากการสำรวจดัชนีชี้วัดทางการเมืองประจำปีจะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้รับคะแนนนิยมติดอันดับ 1 ใน 5 ซึ่งถือได้ว่าประชาชนและข้าราชการให้ความสนใจการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี

“โดยส่วนตัวเห็นว่าสิ่งที่ต้องการฝากให้รัฐมนตรีคนใหม่คือขอให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีความขัดแย้งเพราะที่ผ่านมาแม้ว่าจะนำคนมาจากพรรคเดียว มีนโยบายจากรัฐบาลเดียวกันมาเป็นรัฐมนตรีก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติกลับมีจุดเน้นที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ข้าราชการเกิดความลำบากใจ จึงต้องการให้รัฐมนตรีทั้ง 2 คน ทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ขอให้เร่งดำเนินการในเรื่องที่มีกฎระเบียบกำหนดชัดเจนก่อน เช่น การแต่งตั้งประธานคุรุสภา หรือการแต่งตั้งข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ให้เรียบร้อยเพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด” รศ.ดร.สุขุม กล่าว