สพฐ.เมินบิ๊กโปรเจกท์อดีตรมว.สุชาติ เลื่อนดีเดย์สอบNTทุกระดับชั้น

วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ตัดสินใจเลื่อนแผนการจัดสอบ National Test(NT) ทุกระดับชั้น ตามนโยบายของนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีต รมว.ศธ. ออกไปก่อน เดิมมีแผนจะเริ่มสอบในปลายปีการศึกษา 2555 นี้ โดยจะเลื่อนไปเริ่มจัดสอบในปีการศึกษา 2556 แทน เนื่องจากมีคำทักท้วงเข้ามามากเกรงว่าจะเพิ่มภาระที่มากเกินไปให้นักเรียน แต่ สพฐ.ยังคงจัดสอบ NT ในระดับชั้น ป.3 ต่อไป เพื่อเป็นการนำร่องก่อน

นายชินภัทรกล่าวต่อว่า ตามแผนเดิมนั้น สพฐ.จะจัดสอบ NT ในระดับชั้นที่ไม่มีการสอบ O-NET ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1-ป.3 จะเริ่มสอบประเมิน 3 ด้าน คือ 1.การอ่านออกเขียนได้ 2.การคิดเลข และ 3.ความสามารถด้านการคิดและการให้เหตุผล ส่วนช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.4-5 จะจัดสอบ 5 กลุ่มสาระ คือ วิชาภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม และภาษาอังกฤษ ขณะที่ระดับ ม.1-2 และ ม.3-4 จะมีการประเมินทั้ง 8 กลุ่มสาระ อย่างไรก็ตาม การจัดสอบ NT ทุกระดับชั้นนั้น เป็นงานในสเกลที่ใหญ่มาก ใช้งบฯรองรับประมาณ 280 ล้านบาท ฉะนั้น จึงควรมีเวลาเตรียมตัวเพื่อให้การจัดสอบมีคุณภาพ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนได้อย่างแม่นยำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน อีกทั้ง สพฐ.เห็นว่า หากจะดำเนินการในนโยบายที่เป็นเรื่องใหญ่ มีผลกระทบต่อเด็กจำนวนมาก ก็ควรจะประกาศให้สาธารณชนทราบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ไม่ควรเริ่มช่วงกลางหรือปลายภาคเรียน สพฐ.จึงตัดสินใจเลื่อนแผนจัดสอบ NT ทุกระดับชั้นออกไปเริ่มปี 2556 แทน หากฝืนทำในเวลาที่จำกัดจะเกิดความเสียหาย

นายชินภัทรกล่าวอีกว่า ระหว่างนี้สพฐ.จะทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาพรวมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงเรื่องการปรับหลักสูตร และการประเมินผลผู้เรียน เสนอต่อนายพงศ์เทพ รมว.ศธ.พิจารณา หาก รมว.ศธ. มีนโยบายเกี่ยวกับการสอบ NT มา สพฐ.ก็ต้องปรับแผนตามนโยบาย แต่ถ้าไม่มีการทักท้วง สพฐ.ก็จะเริ่มสอบ NT ทุกชั้นปี แบบเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2556