พด.กางตารางเปิดอบรมหลักสูตร พัฒนาที่ดินตามแนวศก.พอเพียง

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ทรัพยากรที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นปัจจัยหลักในการทำเกษตรกรรมของประเทศ ไทย การใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม จึงควรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคเกษตรเคมีเป็นระบบเกษตรที่ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีทางการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นสำนักงานวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม“การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง”ปีงบประมาณ 2556 โดยการอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2555 รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 มกราคม 2556 รุนที่ 3 วันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 รุ่นที่ 4 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2556 และรุ่นที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และการทำเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฎิบัติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการจัดการดิน การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่ง พด.ชนิดต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ดิน และเรียนรู้การทำเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถนำไปปฎิบัติ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำไปสร้างเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียน  สถานศึกษา กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเอกชนต่อไป ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักวิจัยและการจัดการพัฒนาที่ดิน โทรสายด่วน 1760 ต่อ 2251