จัดหางานเมืองสุพรรณฯ อบรมงานเพิ่มอาชีพ-รายได้

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

 

นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางาน จ.สุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ จำนวน 1 รุ่น รวม 20 คน พร้อมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพหลังเข้ารับการฝึกอบรม และโครงการรับงานสู่บ้าน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน จำนวน 1 รุ่น รวม 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานรอฤดูกาลผู้ประสบภัยธรรมชาติ ประชาชนทั่วไป และแรงงานที่มีรายได้น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้มีอาชีพและมีรายได้ต่อเนื่อง

ดังนั้นสำนักงานจัดหางาน จ.สุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานฯ เพื่อจะได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางาน จ.สุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-535388,035-408205-6 ในวันและเวลาราชการ