นายกฯบางใหญ่ เดินหน้านโยบาย ชุมชนมีส่วนร่วม

วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

นายสุวรรณ พวงภู่น้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติในการประชุมเห็นชอบให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยแต่งตั้งให้ตนเป็นนายก อบต.บางใหญ่

ทั้งนี้ตนได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการภายใต้กรอบกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่ได้ให้ไว้ต่อประชาชน โดยการให้มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ท้องถิ่นจะพัฒนาได้ถูกทิศทาง คนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขพร้อมกับตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานของ อบต.บางใหญ่ โดยเน้นการบริหารงานแบบประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอและตรวจสอบโครงการในการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค จัดการระบบน้ำประปาให้สะดวกและเพียงพอทั่วตลอดปี

ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะริมทางและที่ชุมชน สำรวจขยายเขตไฟฟ้าตกค้างที่มีอยู่ในตำบลก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทางภายในตำบลให้ใช้งานได้สะดวกและถาวรยิ่งขึ้น จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคเพียงพอ ส่งเสริมการทำนาแบบบูรณการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ภายในตำบลให้มีคุณภาพ เป็นต้น