ระยองรับมอบหอชมวิว ดันท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

ว่าที่ร้อยตรี สุพีพัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระฉลองหอชมวิวและเปิดศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ เทศบาลนคร(ทน.) ระยอง ที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ทน.ระยอง และสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยว่าที่ร้อยตรี สุพีพัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยองเป็นตัวแทน รับมอบหอชมวิว และศูนย์การเรียนรู้ จากนายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ท่ามกลางตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่า โครงการก่อสร้างหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน เทศบาลนครระยอง และ บริษัท ไออาร์พีซี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาพื้นที่สีเขียวพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 300 ไร่ และเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชาวระยองมาช้านานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์