สหกรณ์ปลาสลิดฯฉะเชิงเทรา เดินเครื่องปรับปรุงมาตรฐาน

วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

สหกรณ์ปลาสลิดฯฉะเชิงเทรา

เดินเครื่องปรับปรุงมาตรฐาน

รองรับนโยบายเปิดการค้าเสรี

นายอาทร ผดุงเจริญ ที่ปรึกษาสหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด เปิดเผยว่า จากนโยบายการเปิดการค้าเสรี (Free Frade Area) FTA นั้น ทำให้ต่างประเทศนำเข้าสัตว์น้ำหลากหลายพันธุ์และราคาที่ต่ำกว่าไทยเข้ามา ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำภายในประเทศ ดังนั้นทางสหกรณ์ปลาสลิดฯ จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงจากเดิมให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อการแข่งขันกับสัตว์น้ำจากต่างประเทศ

จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางสหกรณ์ปลาสลิดฯ จึงนำปลาสลิดมายกระดับมาตรฐานเพราะเป็นปลาพื้นเมืองที่นิยมบริโภคในประเทศเรา และเป็นที่ชื่นชอบของต่างประเทศในเรื่องของความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังนำเอามาแปรรูปอาหารได้หลากหลายประเภท เราจึงเห็นว่าจากการยกระดับมาตรฐานนี้จะรักษาคุณภาพสินค้า และสร้างโอกาสขยายตลาดส่งออก เพื่อแข่งขันกับปลาที่นำเข้าได้อย่างเป็นธรรม เราจึงทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีการพัฒนามาตรฐานของระบบฟาร์ม เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับปลาสลิดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ปลาสลิดชนิดต่างๆ

สำหรับขบวนการผลิตเราจะมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Radio Frequency Identification) RFID คือเป็นระบบติดตามและบันทึกข้อมูล ในการตรวจสอบมาตรฐานพร้อมเพื่อการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ด้านบุคลากรมีการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ระบบต้นน้ำตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงมาจนถึงกลางน้ำคือผู้เลี้ยงในรูปแบบสหกรณ์และสุดท้ายคือปลายน้ำในเรื่องการตลาดเพื่อรองรับการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทางของการเปิดการค้าเสรี (FTA) และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการนี้ สหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการทั้งหมดโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ให้การปรึกษาตลอดจนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในโครงการนี้รวมมูลค่า 8,235,260 บาท  โดยใช้ระยะเวลาการดำเนินการ 1 ปี