นักวิชาการมุสลิมจาก 40 ปท.เปิดเวทีสัมมนานานาชาติด้านอิสลามศึกษา

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556, 11.26 น.

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการจัดงานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่องอิสลามศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง :โอกาสและสิ่งท้าทาย Islamic Studies in Changing World : Challenges and Opportunities ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีนักวิชาการมุสลิมจาก 40 ประเทศ และนักวิชาการไทย รวม 700 คน เข้าร่วมสัมมนา มี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมา และกล่าวปาฐกถาพิเศษโดย Prof.Dr.Usamah Mohammad Al Abed President of Al-Azhar University,Egypt งานนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะมาร่วมเป็นเกียรติเปิดงานด้วยใรวันนี้เวลาประมาณ 16.00 น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่องอิสลามศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง : โอกาสและสิ่งท้าทาย หรือIslamic Studies in Changing World : Challenges and Opportunities เป็นมิติใหม่ทางด้านอิสลามศึกษาในประเทศไทย ที่จะได้รับรู้แนวคิดและประสบการณ์จากปราชญ์ทางด้านอิสลามศึกษานานาชาติจาก 40 ประเทศ และนักวิชาการอิสลามทั่วโลก ร่วม 700 คน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอิสลามศึกษาในประเทศไทย ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้นับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งที่จะแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการเพื่อพัฒนาอิสลามในประเทศไทยที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งในหลักสูตรอิสลามศึกษาให้เท่าเทียมกับนานาชาตินั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ที่จัดการเรียนการสอนทางด้านอิสลามศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาไทยนิยมไปศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร์ ประเทศอียิปต์ มหาวิทยาลัยนานาชาติอัฟริกัน ประเทศซูดาน และมหาวิทยาลัยอัลบัยต์ ประเทศจอร์แดน เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการสัมมนาในปีนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากการสัมมนานานาชาติเมื่อปี 2553 ซึ่งตัวมีแทนจากประเทศต่างๆ ได้แก่อียิปต์ การ์ต้า จอร์แดน ซูดาน ชาด แทนซาเนีย ตุรกี ปากีสถาน จีน ซาอุดิอารเบีย โมร็อคโค ตูนีเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และนักวิชาการในประเทศไทย รวม 413 คน ได้ประกาศในการจะร่วมมือและสนับสนุนการศึกษาอิสลามศึกษาในประเทศไทยและจะให้มีการจัดสัมมนาที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกๆ 2 ปี รูปแบบการสัมมนา ประกอบด้วย การนำเสนอบทความจากนักวิชาการต่างประเทศ และนักวิชาการไทย การวิพากษ์และเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษาในกลุ่มประเทศแอฟริกา ยุโรป อเมริกา และเอเซีย การประชุมโต๊ะกลมโดยผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอิสลาม การประกาศข้อสรุปและการจัดทำข้อตกลงโดยคณะผู้เข้าร่วมประชุม และทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของมุสลิมในจังหวัดภาคเหนือ

ผลจากการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ก้าวสู่นานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน หรือ Asean Education Hub