“ปากน้ำ”เปิดเวทีแก้ปัญหาคนพิการ

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายปริญญา นุชถาวร หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการ จ.สมุทรปราการ ในฐานะประธานสภาคนพิการทุกประเภท จ.สมุทรปราการ จัดโครงการ สมัชชาขจัดอุปสรรคด้วยการสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขและสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยมีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนจำนวน 20 คน และคนพิการเข้าร่วม ที่ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โดยมีเป้าหมายร่วมกันให้ข้อมูล ปรึกษาหาแนวทางช่วยเหลือผู้พิการแต่ละประเภทใน จ.สมุทรปราการ อันส่งผลที่ดีต่อคนพิการ ผู้ดุแลคนพิการ อปท. และหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น สามารถช่วยสร้างงานและกลุ่มอาชีพสำหรับคนพิการได้มากขึ้น ซึ่งผลที่ได้รับคาดว่าจะเป็นสิ่งที่ดี พัฒนาให้แก่คนพิการและครอบครัวคนพิการจ.สมุทรปราการ ในทางที่ดีในอนาคตต่อไป