กสร.พร้อมจัดงานวันสตรีสากล7มี.ค.นี้

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนให้ทุกประเทศจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของแรงงานสตรี โดยให้เห็นความสำคัญของสตรีว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม ดังนั้น กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรีเป็นประจำตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรีที่จะต้องได้รับการคุ้มครอง ดูแลและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

นายปกรณ์ อมรชีวิน อธิบดี กสร.กล่าวว่า ในปี 2556 นี้ กสร.จึงได้กำหนดจัดงาน“วันสตรีสากล”ขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า“พลังแรงงานสตรี สร้างผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 7 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.พร้อมกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2556 โดยมีนางจันทนี ฉายะศรีวงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีที่ทำงานจนประสบผลสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆ การเสวนา การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตอาชีพอิสระ การบริการให้คำปรึกษาปัญหาแรงงาน เป็นต้น