อบต.เมืองเพียลุยยกระดับ หนุนสร้างกลุ่มอาชีพสตรี

วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นางสุภาวดี ชำนาญไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดทำกลุ่มอาชีพสตรี ต.เมืองเพีย ว่า สมาชิกของกลุ่มอาชีพสตรี ต.เมืองเพีย ประกอบด้วยสตรีจากทั้ง 14 หมู่ ซึ่งโดยมากผู้หญิงในตำบลใช้เวลาว่างจากการทำนา แปรรูปอาหารจากปลา เช่น การทำปลาส้มหรือปลาร้า การรับจ้างทอผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายส่งให้ผู้จำหน่ายใน อ.ชนบท จ.ขอนแก่น และการทำรองเท้าจากใยบวบ ซึ่งการทำงานเป็นแบบต่างคนต่างทำ ไม่มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเหมือนที่อื่นๆ ทำให้การดำเนินงานไม่เข้มแข็ง ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้าที่มารับซื้อ

นางสุภาวดี กล่าวต่อว่า การรวมกลุ่มในครั้งนี้ ทาง อบต.เมืองเพีย โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น ต้องการสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพสตรี มีการดำเนินการในรูปแบบที่ชัดเจน มีระบบการจัดการที่เป็นสากล มีการจัดทำระบบบัญชี และให้กลุ่มอาชีพสตรีเรียนรู้เรื่องการตลาด เพื่อให้การทำงานของกลุ่มสามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างอำนาจต่อรองกับนายหน้าที่มารับซื้อให้รับซื้อในราคาที่เป็นธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้

นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมบทบาทของสตรี โดยการตั้งกองสตรีขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้สตรีสามารถยืมเงินจากกองทุน หมู่บ้านละ 10,000 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนในการประอบอาชีพ โดยมีดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี การกู้ยืมไม่เกิน 2 ปี จะต้องคืนเงินต้น ซึ่งตรงนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ทางกลุ่มอาชีพสตรี ตำบลเมืองเพีย จะได้รวมกลุ่มกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และมีระบบการจัดการที่ดี สร้างรายได้กับสมาชิกภายในกลุ่มแบบยั่งยืน ซึ่งทางกลุ่มจะมีการประชุมกันในครั้งแรก ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 นี้ เพื่อกำหนดหน้าที่และบทบาทการดำเนินงานให้ชัดเจนต่อไป