สาธารณสุขแจงพนักงานสธ. รับสิทธิ-สวัสดิการใกล้เคียงข้าราชการ

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวชี้แจงมาตรการบริหารจัดการกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสมาชิกสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 400 คน ระหว่างตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ปัจจุบัน สธ.มีอัตรากำลังคน 362,860 คน เป็นข้าราชการ 183,624 คน ที่เหลือ 179,23 คน เป็นลูกจ้างชั่วคราวทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ และเพื่อเป็นการให้เกิดขวัญกำลังใจและความมั่นคงในอาชีพ สธ.ได้พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสืออย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังได้รับหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการแล้ว จะออกระเบียบว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและจะได้มีการจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการคลังต่อไป

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ระเบียบว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แบ่งพนักงานออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป มี 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.กลุ่มเทคนิคบริการและบริหารทั่วไป 2.กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 3.กลุ่มเชี่ยวชาญ และประเภทพิเศษ ได้แก่ กลุ่มที่ต้องใช้ความสามารถสูงและเป็นความจำเป็นของหน่วยงานจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าข้าราชการ 1.2 เท่า พิจารณาเลื่อนค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง ในวงเงินร้อยละ 6 ต่อปีเท่าข้าราชการ มีสิทธิการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานที่สำคัญมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน พร้อมทั้งสิทธิสวัสดิการต่างๆ ทั้งค่ารักษาพยาบาลตัวเองและทายาทสายตรงสิทธิการกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย