มกอช.หนุนระบบแจ้งเตือน ความปลอดภัยอาหารอาเซียน

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน ครั้งที่ 1/2556 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค. 2556 ที่โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แสดงความคิดเห็นต่อระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน

พร้อมทั้งเปิดเวทีพิจารณาร่างข้อบังคับและวิธีการดำเนินงาน (Rules and Procedures) ของระบบดังกล่าวที่ไทยร่างขึ้น และร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนงาน ARASFF ในอนาคตให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ที่สำคัญยังเป็นกลไกช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบความปลอดภัยทางอาหาร ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ที่จะเริ่มมีผลในปี 2558 นี้

โดยมกอช.ได้ดำเนินโครงการ ARASFF มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีการพัฒนาและขยายเครือข่ายแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ในกลุ่มอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมโครงการ 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว และไทย โดยที่ผ่านมา มกอช.ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินงานของระบบโดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งไทยได้มอบซอฟต์แวร์นี้ ให้กับประเทศสมาชิกทั้งหมด และมีบางประเทศนำซอฟต์แวร์ไปปรับใช้สำหรับจัดทำระบบแจ้งเตือนภายในประเทศแล้ว