“ยุทธพงศ์”เตรียมเยือนมาเลย์ ดึง2ประเทศดันเมืองยางพารา

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ระหว่าง 19-20 มี.ค. 2556 ตนพร้อมคณะอนุกรรมการยางฯ ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน บีโอไอ ตัวแทนกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมเดินทางไปประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ฯครั้งที่ 4/2556 พร้อมศึกษาดูงานด่านบ้านประกอบ ด่านดุเรียนบุรง และ Rubber City เมืองโกตาปูตรา ประเทศมาเลเซีย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ศึกษานำมาเป็นรูปแบบในการก่อสร้างในตะเข็บชายแดนไทย  ซึ่งผลจากการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างไร ตนจะนำข้อมูลที่ได้รายงานผลความคืบหน้าโครงการดังกล่าวให้กับนายกรัฐมนตรีทราบในวาระต่อไป

ทั้งนี้เนื่องจากทางรัฐบาลมาเลเซียและทางรัฐบาลไทยเห็นด้วยกับการทำเมืองรับเบอร์ ซิตี้ ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองประเทศ เพื่อการค้าขายยางพาราและเชื่อมความสันพันธ์ระหว่างสองประเทศ  เพราะอีกไม่นานประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นไทยจะต้องเตรียมความและพัฒนาศักยภาพการส่งออกยางพาราให้มีความแข็งแกร่งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด ซึ่งเป็นที่ทราบดีกว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกวัตถุยางพารารายสำคัญให้กับประเทศมาเลเซีย หากไทยกับมาเลเซียหันมาจับมือกันหรือลงทุนร่วมกันก็ยิ่งทำให้อุตสาหกรรมยางของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งในทุกด้านมาก