เมืองคอนเดินเครื่อง นครเกษตรสุขภาพ เชื่อมการท่องเที่ยว

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ที่ก่อนหน้านี้จ.นครศรีธรรมราชได้ทบทวนจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และได้กำหนดให้จ.นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ/คุณภาพ พร้อมทั้งได้ทบทวนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และจัดทำโครงการภายใต้ชื่อ โครงการนครเกษตรก้าวหน้า รองรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญกว่า 10 โครงการ อาทิ โครงการนครแห่งยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาด,โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมังคุดกวน, โครงการเกษตรอาหารสู่ครัวโลก เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม และเฝ้าระวังสารตกค้างในฟาร์มลี้ยงกุ้งทะเล,โครงการนครแห่งไม้ผล เพื่อพัฒนาต้นแบบวิทยากรหลังการเก็บเกี่ยวและสร้างโรงเรือนแปรรูปผลผลิตเงาะ มังคุด ตามมาตรฐาน GMP ,โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานและตรวจรับรองสินค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน, โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้านปศุสัตว์, โครงการร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคุณภาพ และโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงาน เพื่อเชื่อมต่อภาคเกษตรกับการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเร่งส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่