ธนบุรีจัดบวชเณรฤดูร้อน

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายศักดิ์ชัย สมบูรณ์วินิจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวว่า สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเยาวชน บางส่วนขาดการศึกษาการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ไม่มีเป้าหมายของชีวิต จึงเป็นเหตุให้เยาวชนเหล่านั้นหลงเดินทางผิดก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความวุ่นวายในสังคม สร้างความหนักใจให้แก่ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารบ้านเมืองทุกระดับ

เขตตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยจัดบรรพชาเยาวชนในชุมชนและโรงเรียนต่างๆ จำนวน 189 คนระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-11 เมษายน2556 ที่วัดราชคฤห์ ถนนเทอดไท เขตธนบุรี และไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขากะลา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์