สพฐ.ชู225โรงเรียน ต้นแบบ"สุจริต" เน้นดีเก่งแต่ไม่โกง

วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการ “โรงเรียนสุจริต” (Upright School) ขึ้นในโรงเรียนต้นแบบ 225 โรง จากทุกสำนักงานเขตพื้นที่ เริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนถึงชั้นม.6 ให้มีกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นให้เด็กตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งความดี  สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกง และพร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง ซึ่งเริ่มจากการฝึกให้เด็กเคารพกฎกติกาพื้นฐานง่าย ๆ เช่น ต่อคิว ไม่พูดปด ไม่ขีดเขียนฝาผนัง เมื่อโตขึ้นก็จะเคารพกฎใหญ่ได้อย่างไม่มีปัญหา

โดย สพฐ.ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ที่โรงแรมแอมบาสเดสอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลุบรี เป็นเวลา 4 วันแก่นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาโรงเรียนต้นแบบ 225 โรง พร้อมมอบปฏิญญาโรงเรียนสุจริตให้แต่ละโรงเรียนนำกลับไปต่อยอดสู่นักเรียนของตน

การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแต่ละโรงเรียนจะมีวิธีการของตนเองตามความเหมาะสม เช่น จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ค่ายจิตอาสา ค่ายยุวกาชาด เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่เท่ากัน บางโรงเรียนมีขนาดใหญ่ บางโรงเรียนมีขนาดเล็ก จากนั้นจะมีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนอื่น มหาวิทยาลัย ชุมชน อบต. สถานประกอบการใกล้เคียงเพื่อร่วมมือกันบูรณาการตามแนวคิด เพราะลำพังโรงเรียนอย่างเดียวคงทำไม่สำเร็จ ซึ่งเราคาดหวังว่าเด็กจะเป็นเสียงสะท้อนไปสู่พ่อแม่ผู้ปกครองให้รับรู้และร่วมดำเนินกิจกรรมด้วย

สำหรับปฏิญญาโรงเรียนสุจริตมีดังนี้ 1.เราจะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 3.เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตว์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ส่วนการประเมินผลโครงการ โรงเรียนจะต้องมีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน และให้เด็กหรือผู้แทนนักเรียนมีโอกาสซักถามในข้อที่สงสัยได้ เป็นการสื่อสารสองทาง ซึ่งสพฐ.หวังว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 แล้ว เด็กของเราจะมีทั้งความเป็นไทย และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป