‘กระเทียม-หอมแดง’ราคาพุ่งสศก.ชี้สาเหตุยอดผลผลิตลดลง

วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์สินค้ากระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ในเดือนมีนาคม 2556 คาดว่า กระเทียมจะมีผลผลิต 80,020 ตัน ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากราคากระเทียมตกต่ำ เกษตรกรบางรายไม่มีเงินลงทุนเพียงพอ และปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นๆ ทดแทน สำหรับการตลาดพบว่า ขณะนี้กระเทียมออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว โดยปี 2556 ราคากระเทียมมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากผลผลิตกระเทียมลดลงขณะที่ความต้องการตลาดสูงขึ้น โดยราคากระเทียมเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 13–18 บาท

หอมแดง คาดว่ามีผลผลิต 215,033 ตัน ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากปัญหาราคาหอมแดงตกต่ำ และเกษตรกรบางรายประสบปัญหาขาดทุน ทำให้มีการลดพื้นที่ปลูก โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดหวาน ยาสูบ และถั่วเหลือง ทดแทน สำหรับการส่งออก พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าปี 2555 เนื่องจากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยออกมาตรการเข้มงวดการนำเข้า ได้แก่ ต้องมีใบรับรอง GAP /GMP รวมทั้งมีการกำหนดโควตาการนำเข้าหอมแดงจากไทย ส่งผลให้ราคาหอมแดงสดที่เกษตรกรขายได้ลดลงโดยราคาหอมแดงสด ณ เดือนมีนาคม เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 8-11 บาท ราคาหอมแดงปึ๋งกิโลกรัมละ 11-16 บาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผลผลิตหอมแดงขายออกสู่ตลาดประมาณร้อยละ 60 ของผลิตทั้งหมด

หอมหัวใหญ่ คาดว่าจะมีผลผลิต 50,928 ตัน ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากมีฝนตกในช่วงเวลาปลูกและใกล้เก็บเกี่ยว ทำให้
แปลงกล้าและผลผลิตเสียหาย ซึ่งขณะนี้ผลผลิตหอมหัวใหญ่ออกสู่ตลาดประมาณร้อยละ 90ของผลผลิตทั้งหมด มีเพียงส่วนน้อยที่เก็บผลผลิตไว้เพื่อรอราคาจำหน่ายที่สูงขึ้น สำหรับการส่งออก คาดว่ามีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2555 ประมาณ 6,000 ตัน โดยราคาหอมหัวใหญ่ตัดจุก ณ เดือนมีนาคม 2556 ที่อำเภอฝางกิโลกรัมละ 8-10 บาท สูงกว่าปี 2555 ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 5-6 บาท

สำหรับ มันฝรั่ง คาดว่ามีผลผลิตรวม 157,850 ตัน แบ่งเป็น พันธุ์โรงงาน 144,670 ตันและ พันธุ์บริโภค 13,180 ตัน โดยผลผลิตพันธุ์โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ส่วนพันธุ์บริโภคปริมาณผลผลิตใกล้เคียงกับปี 2555 ส่วนการตลาด พบว่า โรงงานแปรรูปมันฝรั่งมีการประกันราคารับซื้อ จากเกษตรกรโดยรับซื้อที่กิโลกรัมละ 10.70-11.00 บาท ทั้งนี้ มันฝรั่งพันธุ์บริโภคพ่อค้ารับซื้อที่กิโลกรัมละ 11-12 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา