เชียงใหม่เตรียมความพร้อม จัดงานการประชุมน้ำโลก‏

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ขณะนี้มีระดับผู้นำประเทศตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้ว 9 ประเทศ และมีผู้แทนอีก 12 ประเทศ รวม 21 ประเทศ จากประเทศสมาชิกที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุม 49 ประเทศด้วยกัน

สำหรับการประชุมครั้งนี้รูปแบบการประชุมจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ การประชุมระดับผู้นำ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 พ.ค.2556ในหัวข้อ ภาวะผู้นำและพันธะผูกพันเพื่อความมั่นคงด้านน้ำและการเผชิญภัยพิบัติด้านน้ำ ทั้งนี้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภัยพิบัติและการรับมือ:การดำเนินงานและพันธกิจของประเทศไทยต่อการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในอนาคต ส่วนภาคบ่ายก็จะมีการแถลงปฏิญญาเชียงใหม่และกล่าวสรุปปิดงานโดยรมว.ต่างประเทศ

สำหรับการประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 19 พ.ค.2556 จะเป็นการหารือของผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในประเด็นการบริหารจัดการน้ำในมิติต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักด้านน้ำ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14-18 พ.ค.2556 ซึ่งจะมีทั้งเวทีหารือเชิงวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนิทรรศการทั่วไปด้านน้ำ

รองอธิบดีกรมสารนิเทศฯ กล่าวอีกว่า รัฐบาลเป็นห่วงทุกข์สุขของประชาชนจากภัยน้ำท่วมและมีโครงการที่จะแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยอย่างเป็นระบบและบูรณการ ในขณะเดียวกันก็ประสงค์ที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยอาศัยเวทีการประชุมครั้งนี้ เพื่อระดมสมองถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเรื่องน้ำทั้งปัญหาภัยแล้ง อุกภัยและชลประทาน

นอกจากนี้การจัดประชุมที่จัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ยังเป็นการแสดงให้นานาประเทศได้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการจัดประชุมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางการประชุมระหว่างประเทศทางตอนเหนือของไทย หรือตอนใต้ของจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้วย