สหกรณ์อุตรดิตถ์อบรมสมาชิกใหม่ พัฒนางานสร้างความมั่นคงศก.-สังคม

วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายณัฐพงษ์ พีระเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ พร้อมกล่าวให้โอวาทแนะนำแก่สมาชิกฯ โดยมีนายประพันธ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ในฐานะประธานชมรมสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์ และนายสวิท อุ่นทอง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ร่วมพิธีเปิด ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

          นายประพันธ์ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เป็นสถาบันเกษตรกรในสถานะภาพเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 การจัดอบรมสมาชิกใหม่ครั้งนี้  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจด้วยการช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ ฯ มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ในจำนวน 16 ตำบล มีสมาชิกอยู่ในตำบลต่าง ๆ อยู่ 57 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 9,240 ครอบครัว

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์กฤษณะ มาเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 13   มาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานสหกรณ์ด้วย