เผยผลวิจัยการสอนอังกฤษ EP และ Mini EP ส่วนใหญ่พอใจ ส่วนน้อยหวั่นต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพลทำการวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (EP และ Mini  EP) โดยได้สำรวจกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครอง จำนวนกว่า 1,000 คน สามารถสรุปได้ว่า คนส่วนใหญ่จำนวนมากถึง 67.93% รู้จักการจัดการเรียนการสอนแบบ EP และอีกจำนวนมากถึง 71.61%  รู้จักการจัดการเรียนการสอนแบบ mini EP ส่วนเรื่องความสนใจเรียนนั้นมีผู้ให้ความสนใจมากถึง 79.55% เพราะเห็นว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียนได้มีความรู้ อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ นักศึกษามีคุณภาพ มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ และได้เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงได้ฝึกทักษะสามารถสื่อสารพูดโต้ตอบกับชาวต่างชาติ     หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของเด็กอาชีวะดูดีขึ้น

                เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อดีของการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษนั้น  44.32% เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจด้านภาษามากขึ้น รู้หลักในการพูดและการใช้ภาษาที่ดี และอีก 26.10% เห็นว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการประกอบอาชีพได้ 24.16% เห็นว่าทำให้เกิดความคุ้นเคยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษไม่อายชาวต่างชาติ  ส่วนข้อด้อยนั้นพบว่า 33.67%  คิดว่าสำหรับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเป็นเรื่องที่ยากและทำให้กังวล  ส่วน 20.07% เห็นว่าเด็กที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษมองว่าเป็นการถูกบังคับทำให้ไม่สนใจเรียนวิชานี้ และ 5.44% เห็นว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายเห็นว่าการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่ดีขึ้น เพราะทำให้เด็กรู้จักการปรับตัว มีทักษะหัดพูดหัดฟังได้มากขึ้น กล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี และ 50.05% ค่อนข้างมั่นใจว่าเมื่อเด็กได้เรียนวิชาชีพภาคภาษาอังกฤษแล้วจะมีความกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น ต้องการที่จะพัฒนาและพิสูจน์ตัวเองหลายฝ่ายให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง และหากมองภาพรวมในการจัดการเรียนการสอนแล้วคิดว่าจะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาดีขึ้น เพราะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา เป็นมาตรฐาน มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นสากลและทำให้เด็กมีคุณภาพมากขึ้น สามารถแข่งขันกับกลุ่มอาเซียนได้และต้องการให้มีการสอนแบบ EP และ Mini  EP ต่อไปมากถึง 83.21%