เมืองคอนรวมพลังชุมชน ผุดตำบลสมัชชาประชาธิปไตย

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556, 06.00 น.

เมืองคอนรวมพลังชุมชน

ผุดตำบลสมัชชาประชาธิปไตย

ดึงปชช.-เยาวชนนำร่องปราบยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 ร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.นครศรีธรรมราช เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด”ขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิ.ย. 2556 ที่หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด จ.นครศรีธรรมราช

โดยได้มีการจัดริ้วขบวนเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดของกลุ่มพลังมวลชนจากในหลายพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา ภาคีเครือข่าย สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน แกนนำสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป โดยเริ่มจากลานถนนคนเดินเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถึงหอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 “ทุ่งท่าลาด”

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 -27 มิ.ย. 2556 โดยมีการจัดมหกรรมทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน/นิทรรศการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และเวทีเสวนา “สูตรความสำเร็จการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการสร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมให้ช่วยกันหันมาร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ที่เป็นภัยต่อสังคม และอนาคตของเยาวชนไทยในขณะนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในโอกาสครบรอบ 10 ปี อีกด้วย

อีกทั้งยังมีการเปิด “ตำบลสมัชชาประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด” อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้ง 11 หมู่บ้าน ของตำบลกรุงชิง ได้ร่วมกัน ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนขับเคลื่อนต่อสู้กับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือน จนเกิดเป็นพลังชุมชนร่วมต่อสู้เอาชนะยาเสพติด และกำหนดให้ประกอบพิธีประกาศให้ทั้ง 11 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้ายภัยยาเสพติด ในนาม “ตำบลสมัชชาประประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด “ขึ้นในวันที่ 26 มิ.ย.2556 ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก