กศน.คุยจบม.6ใน8เดือนคืบ สถานศึกษาเตรียมจัดสอบร่วมสทศ.

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ว่า หลังจากที่สำนักงาน กศน.ได้จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา และได้มีการประกาศรับสมัครกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการประเมิน ตลอดจนปฐมนิเทศทำความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการประเมินครอบคลุมทั่วประเทศไปเมื่อเร็วๆ นี้ ขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินงานประสานงานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ในเรื่องของการดำเนินการประเมินภาคทฤษฎี ตามข้อตกลงของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงเตรียมการในด้านของการจัดทำข้อสอบ และการกำหนดสนามสอบ โดยในเรื่องของการกำหนดสนามสอบนั้น ใน 1 จังหวัด กำหนดให้มีสนามสอบได้ 1 แห่ง แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีสนามสอบมากกว่า 1 แห่ง เช่น อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ซึ่งให้อยู่ในดุลพินิจของสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั้งนี้ต้องกำกับ ควบคุม ดูแล การดำเนินการสอบให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่ให้เกิดการทุจริต หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ     

สำหรับสื่อการเรียนรู้ทั้ง 9 รายวิชา ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และการบริหารธุรกิจ SMES ระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการชุมชน การสนทนาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน และภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การวิจัยชุมชน การจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน โดยสถานศึกษาได้แจกให้กลุ่มเป้าหมายนำไปศึกษาเพื่อเตรียมการประเมินผลแล้ว ซึ่งการประเมินแบ่งเป็นรายวิชาใน2 ภาค คือ ภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์ โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี ร้อยละ70 ซึ่งเป็นการสอบของ สทศ.ร้อยละ 20 และการสอบของ กศน.ร้อยละ 50  โดยผู้สอบต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เมื่อผ่านรายวิชาใด ๆแล้ว จึงประเมินภาคประสบการณ์ อีกร้อยละ 30 ซึ่งจะประเมินด้วยการปฏิบัติจริง จากการสัมภาษณ์ หรือ ชิ้นงาน และหรือ แฟ้มประมวลประสบการณ์ เกณฑ์การผ่านการประเมินแต่ละรายวิชา ต้องได้คะแนนภาคทฤษฏี และภาคประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่า60 สำหรับกำหนดการจัดสอบภาคทฤษฎี จัดให้มีการสอบ 2 ครั้ง ๆ ที่ 1 สทศ.จัดสอบ วันที่ 27-28 ก.ค. และประกาศผลในวันที่ 25 ส.ค. ส่วน กศน.จะจัดสอบ วันที่ 3-4 ส.ค.นี้ ส่วนครั้งที่ 2 สทศ. จัดสอบ วันที่ 23-24 พ.ย. ประกาศผล 25 ธ.ค. และกศน.จะจัดสอบ วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.2556 สามารถดูตารางสอบได้ที่ www.pattanadownload.com

โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความคิด การเรียนรู้ การทำงานแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงทางความคิด ให้ประชาชน ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคบริหาร และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหุ้นส่วนการยกระดับการศึกษาของประชากรส่วนมากของประเทศที่ขาดโอกาส ให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านสื่อที่หลากหลาย เน้นความรู้ความชำนาญการทำงาน คาดว่าอีกไม่นาน สถิติจำนวนเฉลี่ยของผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนไทยจะขยับสูงขึ้นโอกาสที่เคยสูญเสียไปของคนส่วนใหญ่ของประเทศ จะได้รับการชดเชย นำไปสู่การวางแผนอนาคตที่ชัดเจนและมั่นคง