เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวว่า ด้วยได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2556 ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 53 ก วันที่ 20 มิถุนายน 2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ให้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครถือเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและคณาจารย์ และเปลี่ยนชื่อ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553” เป็น “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2553”

 

 


-->