เปิดตัวต้นแบบ “โรงเรียนสุจริต” แห่งแรก

วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

เปิดตัวต้นแบบ “โรงเรียนสุจริต” แห่งแรก

ปลูกฝังค่านิยมนักเรียนไม่ขี้โกงไม่ทุจริต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้นายสุเมธ ประภาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน ที่โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

                นายสุเมธ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้คัดเลือกโรงเรียนสุจริตจำนวน 225 สำนักงานเขตพื้นที่ เขตละ 1 โรงเรียนนั้น โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ก็ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของเขตพื้นที่1 จากการคัดเลือกทั้งหมด 183 โรงเรียน ถือเป็นแห่งแรกของเขจพื้นที่ 1 เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนทั่วไป โดยโรงเรียนจะจัด 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมป้องกัน เช่น เข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ค่ายธรรมะ กิจกรรมส่งเสริม เช่น การมอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครูที่มีหัวใจสุจริต ประกวดทำสื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริต กิจกรรมหน้าเสาธงคัดเลือกตัวแทนนักเรียนพูดถึงประโยชน์ของความสุจริต โทษของการทุจริต และกิจกรรมสู่ชุมชน เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการดีเจเสียงใส หาคนดีแบบอย่างความสุจริตหมู่บ้านละ 1 คน โครงงานจิตสาธารณะ ฯลฯ

                สำหรับการประเมินผลจะมีตัวชี้วัด เช่น สังเกตพฤติกรรมนักเรียน การเข้าแถว การมีประชาธิปไตย มารยาทการพูด การช่วยเหลือคุณครู การมีจิตสาธารณะ ซึ่งทุกอย่างจะค่อย ๆ ซึมซับไปสู่เด็กโดยไม่รู้ตัว ซึ่งในปลายเดือนกันยายน 2556 นี้จะมีการประเมินโครงการ จากนั้นจะได้ขยายสู่โรงเรียนต่อไป

                นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า กล่าวว่า โรงเรียนมี 3 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการคือ 1.การป้องกันการทุจริต 2.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุจริต และ3.การเชื่อมโยงจากเด็กสู่ครอบครัว และชุมชน ซึ่งจะปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัว ชุมชน/หมู่บ้าน และสังคมของตนต่อไป

                ด้านด.ช.พิทวัส ศิลป์มา นักเรียนชั้นม.2 ซึ่งเป็นนักเรียนต้นแบบ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในการทำความดี ซื่อสัตย์ และไม่คดโกง เริ่มตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ เช่น ไม่ลอกข้อสอบเพื่อน ไม่คดโกง ไม่ทุจริต ช่วยครูทำงาน มีระเบียบวินัย มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเพื่อนๆ ก็ปฎิบัติเช่นเดียวกัน และจะยึดถือปฏิบัติการกระทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ  

 


-->