ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ มูลค่า 2,158 ล้านบาท พร้อมก่อสร้าง คาดเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2561

วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, 06.00 น.

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดเผยถึงการ สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ของมหาวิทยาลัย ว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีการ ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มูลค่า 2,158 ล้านบาท ระหว่าง ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายชินวัตร ลี้สมบุญ กรรมการผู้จัดการกิจการร่วมค้าพี วี ที ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนจากกิจการร่วมค้า พี วี ที ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งตรงกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะให้ศูนย์การแพทย์นี้ เป็นแหล่งการเรียนการสอน แหล่งวิจัย แหล่งให้บริการประชาชน โดยบูรณาการงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการเรียนการสอนทั้ง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่แล้ว ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นศูนย์การแพทย์ที่บริหารในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการ การเรียนการสอน การวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วย เนื่องจาก การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย หรือการฟื้นฟูปัจจัยทางด้านจิตใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ชุมชน ในระดับก้าวหน้าและทันสมัยซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ ที่สำคัญจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตภาคใต้ตอนบนและชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 550 เตียง โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ วงเงินโครงการระยะที่ 1 จำนวน 2,158,000,000 บาทสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง ที่ได้ลงนามการก่อสร้างในครั้งนี้ ซึ่งมีระยะดำเนินการโครงการ 6 ปี โดยสิ้นสุดปี พ.ศ. 2561

 

 


-->