สกู๊ปพิเศษ : ทั่วโลก ประทับใจ...ไทยจัดชุมนุมยุวเกษตรกรโลกครั้งที่ 10

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, 06.00 น.

ครั้งแรกกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย ในการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” หรือ “Toward Green and Happy Society” โดยมียุวเกษตรกร จาก 24 ประเทศ กว่า 300 คน และยุวเกษตรกรจากทั่วประเทศไทย กว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2556 ณ โรมแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ผลตอบรับเป็นที่น่าประทับใจ

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ผลสำเร็จของการจัดงาน ที่เกิดขึ้นดังกล่าว เกิดจากการที่ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ เนื่องจากทุกประเทศ ได้คัดเอาผลงานและความสำเร็จของประเทศต่างๆ ออกมาแสดง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก และมียุวเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมเป็นตัวแทนในการชุมนุมครั้งนี้ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ กว่า 1,000 คน เข้ามาร่วมกิจกรรมและศึกษาข้อมูลดูงานต่างๆ เพื่อที่จะสามารถนำกลับไปพัฒนาในพื้นที่เกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา ก็จะสามารถนำกลับไปปฏิบัติจริงได้ทันที อีกส่วนคือ การนำแนวคิด ในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเยาวชนในต่างประเทศจะมีลักษณะการทำงาน เป็นการกล้าแสดงความคิดเห็น เพราะเกิดจากความสนใจ ในการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นมุมมองที่เด็กและเยาวชนในไทยควรนำกลับไปพิจารณา มุมมองอีกส่วนหนึ่ง

จากการจัดงานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เกิดการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายขึ้น และในปี 2558 ประเทศเยอรมนี จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป ภายใต้งาน Europien IFYE เป็นครั้งที่ 56 ของระดับภูมิภาคยุโรป และได้เชิญประเทศไทย ในฐานะประเทศที่มีความสำคัญ ในการพัฒนาเยาวชนทางด้านการเกษตรเข้าร่วมงานสำคัญดังกล่าว อีกมิติหนึ่งที่เป็นผลจากการประชุมคือ ในการเป็นเจ้าภาพการชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 11 ก็ได้มีมติเลือกประเทศแถบแอฟริกา โดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ประเทศอูกันดา ทั้งนี้ได้มีการกำหนดประเด็นว่า จะต้องมีการกำหนดการพัฒนาร่วมกันอย่างไร รวมทั้งการส่งผู้แทนเยาวชนไปศึกษาดูงาน ในระหว่างภาคีประเทศต่างๆ ในส่วนของประเทศไทย เช่นเดียวกัน เราพร้อมที่จะรับเยาวชนต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงาน ฝึกทักษะ ทางด้านการเกษตรที่ประเทศไทยมีความพร้อม

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร จะทำการพัฒนาศูนย์เยาวชนเกษตร ซึ่งมีอยู่แล้วแห่งเดียวในประเทศ คือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเยาวชนทางการเกษตรให้เป็นระดับสากล โดยเบื้องต้นจะเชิญภาคีต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ในการพัฒนาเยาวชนทางการเกษตร มาร่วมมือกัน และใช้สถานที่ศูนย์เยาวชนท่าม่วง เป็นฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความพร้อม มีสถานที่พัก มีแปลงเรียนรู้การเกษตรต่างๆ และมีวิทยากรประจำศูนย์ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทย ที่โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน เยาวชน และเป็นเครือข่าย โดยรอบโรงเรียน สามารถพัฒนาและขยายผลต่อหลังจากการชุมนุมยุวเกษตรกรโลกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขณะนี้ภาครัฐและเอกชน ให้ความสำคัญกับเยาวชนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร เพราะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มีเกียรติ ภาครัฐเอง ได้สนับสนุนแหล่งความรู้นั้นมีมากมาย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานเชื่อมโยง และขอให้ติดต่อ ผ่านทางกรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคน พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านด้วยความเต็มใจ”

ความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับยุวเกษตรกรโลก ซึ่งจะได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ในเรื่องภาคการเกษตร และการพัฒนายุวเกษตรกร ตระหนักถึงโอกาสและศักยภาพของการพัฒนายุวเกษตรกรไทยทางการเกษตร โดยอาศัยความได้เปรียบจากการสร้างเครือข่าย จนสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 


-->