สองโรงเรียนต้นแบบ ดนตรี-ทัศนศิลป์พร้อม เป็นศูนย์อบรมถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียนสพฐทั่วประเทศ

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นาง อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึง การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านดนตรีและทัศนศิลป์  ว่า  คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีและทัศนศิลป์ มีมติร่วมกันว่า จะจัดตั้งให้โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานีให้เป็นโรงเรียนต้นแบบทางด้านดนตรี เนื่องจากมีลักษณะพิเศษคือเป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้านดนตรี  ส่วนโรงเรียนนำร่อง ทางด้านทัศนศิลป์ มีมติเลือกโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย เพราะมีการเปิดสอนโปรแกรมพิเศษด้านทัศนศิลป์ ทั้งนี้เพื่อให้ โรงเรียนต้นแบบทั้งสองแห่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและคัดกรองแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งเป็นหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ ร.ร.อื่น ๆในสังกัด หรือแแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. ส่วนรูปแบบของการดำเนินการนั้นเบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายให้ทั้ง 2 โรงเรียนนั้นทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะ พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนในด้านดนตรี และทัศนศิลป์ รวมทั้งมีการสร้างเครื่องมือคัดกรองทักษะความสามารถของผู้เรียนในแต่ละด้าน หรือเครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่อง นอกจากนี้ อยากให้เป็นค่ายความรู้ด้านดนตรีและทัศนศิลป์ที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนที่ชอบและรักในดนตรี ศิลปะ ได้มาเข้ามาหาความรู้ได้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบให้ทั้ง 2 โรงเรียนไปวางแผนการดำเนินการรวมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้ มานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อนำมาเป็นข้อมูลใช้ในการกำหนดแผนการดำเนินการระยะยาวต่อไป

 


-->