อดีตผู้พิพากษาศาลฏีกา ย้ำชัด'ปู'ปัญญาอ่อน!ด่าประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556, 16.18 น.

วันนี้ 2 พ.ค.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กของนายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถึงกรณีที่น.ส.ยิ่งลักษณ์อ่านสคริปต์ด่าประเทศไทย ขาดความเข้าใจหลักปกครอง ยก รธน. แจง ศาล รธน. เป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยตามระบอบ ปชต. ไม่ใช่แค่องค์กรอิสระ เชื่อ ขี้ข้า ทักษิณ จงใจบิดเบือน สร้างความชอบธรรม ไม่รับอำนาจศาล หวังเปลี่ยนที่มาเพื่อควบคุม

 

Chuchart Srisaeng

....กรณีที่มีคนปัญญาอ่อนไปอ่านข้อความท่ีมีผู้เขียนด่าประเทศตัวเองให้ชาวโลกฟังจนเป็นน่าเวทนาสำหรับคนไทยที่ยังมีจิตวิญญาณเป็นไทยและรักประเทศไทยดังที่ทราบกันแล้วนั้น

....ข้อความที่อ่านไปนั้นมีกล่าวด้วยว่าองค์กรอิสระทำงานเกินหน้าที่ แต่ถ้าพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ที่รัฐบาลและรัฐสภากำลังมีข้อขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีข้อขัดแย้งกับองค์กรอิสระใด ๆ ข้อความที่กล่าวนั้นน่าจะหมายความถึงศาลรัฐธรรมนูญ

....ขอให้ทราบกันว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

....รัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมทั้งฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้ในมาตรา ๓ ว่า " อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ "

....ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความหมายชัดเจนว่า ศาลจึงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในทางตุลาการหรือการพิจารณาพิพากษาคดี มีฐานะเท่าเทียมกับรัฐสภาที่เป็นผู้อำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรีที่เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทางบริหาร

....รัฐธรรมนูญมีบัญญัติไว้อีกว่า
..........หมวด 6 รัฐสภา
..........หมวด 9 คณะรัฐมนตรี
..........หมวด 10 ศาล
..........หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
..............ส่วนที่ 1 องค์อิสระตามรัฐธรรมนูญ มี
...................1 คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต.
...................2 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
...................3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช.
...................4 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

....ดังนั้นที่ผู้เขียนพูดถึงองค์กรอิสระถ้าหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญก็แสดงว่า ไม่รู้ถึงหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกยึดถือว่า ศาลเป็นผู้ใช้อธิปไตยทางตุลาการ ไม่รู้ถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่บัญญัติไว้เช่นนี้ทุกฉบับ

หรือถ้ารู้ก็มีเจตนาบิดเบือนให้คนที่ไม่รู้เข้าใจผิดว่า ศาลเป็นเพียงองค์กรอิสระ อันเป็นการลดฐานะการเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยให้ตกต่ำลงเพื่อความชอบธรรมในการที่พวกขี้ข้าทักษิณจะไม่ยอมรับอำนาจศาล รวมทั้งการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งของตุลาการเพื่อพวกมันจะสามารถควบคุมได้

....สำหรับผู้อ่านตามที่ผู้เขียนให้นั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะคงเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองที่พูดตามคำที่มีผู้สอนโดยไม่รู้ว่าคำที่พูดหมายความว่าอย่างไร