คอลัมน์การเมือง

กองทุนผู้ประสบภัย

เมื่อกล่าวถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะทำให้เสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ สูญเสียทรัพย์สิน หรือแม้แต่อุบัติเหตุเฉี่ยวชนเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เสียเวลาเช่นกัน

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยสำหรับผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ รถที่ต้องเอาประกันภัย ได้แก่ รถทุกประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนนล้วนได้รับความคุ้มครองทั้งสิ้น  ไม่คำนึงว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่ประสบภัยจากรถ  วัตถุประสงค์ของพ.ร.บ. ฉบับนี้ เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิตร่างกาย ให้ได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที เป็นการแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว  และช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด  และไม่ต้องคำนึงว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่   เท่าจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อร่างกาย 35,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อร่างกายในกรณีการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร  และ 35,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อชีวิต 

นอกจากได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535 ผู้ประสบภัยยังมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน กรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นจะไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน  กรณีที่เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวรจะได้รับเงิน 200,000 บาทต่อคน  และค่าชดเชยที่เข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล 200 บาทต่อวัน  รวมกันไม่เกิน 20 วัน  เงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 204,000 บาทต่อหนึ่งคน 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ที่ต้องการให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที  หรือได้รับการชดใช้เร่งด่วนในกรณีเสียชีวิต  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากที่ใดได้  ตามที่กำหนดในพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิด เช่น เจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้เอาประกันความเสียหายตามกฎหมายกำหนด  และไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย  หรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน  หรือในขณะที่เกิดเหตุ  รถที่ก่อให้ความเสียหายมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ    เพราะรถถูกลักหรือปล้นไปและเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้ว

แม้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะเป็นหลักประกันแก่ผู้ประสบภัยว่าจะได้รับการเยียวยา  หากไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากที่ใดได้ แต่ปรากฏว่า ผู้ประสบภัยส่วนมากจะไม่ทำการเบิกจ่ายกับกองทุนผู้ประสบภัย  เพื่อนำมาเป็นค่ารักษาพยาบาล  มักจะใช้สิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม กองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการแทน  ทำให้สามกองทุนนี้ต้องขาดทุนจากการดูแลผู้ประสบภัยมากกว่าห้าพันล้านบาทต่อปี  อาจเป็นเพราะประชาชนบางส่วนไม่รู้ว่าตนสามารถเบิกจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  หรือการใช้สิทธิไม่ง่าย  เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน สำเนากรมธรรม์ประกันภัย สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ  ขณะที่กองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า กองทุนประกันสังคม กองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  นอกจากนี้ กองทุนประกันสังคมยังมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนในรูปตัวเงิน เช่น เงินทดแทนการขาดรายได้ เงินสงเคราะห์กรณีตาย  ย่อมทำให้จำนวนเงินของกองทุนประกันสังคมลดลงไป  แต่กลับกัน ผู้ประสบภัยส่วนมากมักจะไม่ใช้สิทธิจากกองทุนผู้ประสบภัยทั้งๆ ที่ตนมีสิทธิ

ดูเหมือนว่ากองทุนประกันสังคมช่วยอุ้มกองทุนผู้ประสบภัยอย่างอ้อมๆ  ซึ่งกองทุนประกันสังคมก็มีภาระมากมายอยู่แล้ว  เพราะจำนวนประชากรที่ทำงานและเจ็บป่วย  ย่อมมีมากกว่าผู้ประสบภัยจากรถ   คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเงินการคลัง ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงมีแนวความคิดว่า กองทุนผู้ประสบภัยเฉพาะในส่วนค่ารักษาพยาบาล  ควรจะเป็นกองทุนที่อยู่ในระบบสาธารณสุข  ในขณะที่กองทุนทดแทนกรณีพิการหรือเสียชีวิต จะเป็นไปตามเดิม  โดยมีหลักการให้ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลทันที

ปัญหานี้ แม้จะเป็นปัญหาการบริหารจัดการภายในระหว่างองค์กรต่างๆ ด้วยกัน  แต่ก็จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน  เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ได้รับประโยชน์และความคุ้มครองอย่างเต็มที่

กฎกติกาธุรกิจ

รุจิระ บุนนาค

rujira_bunnag@yahoo.com

Twitter : @ RujiraBunnag


เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี