‘ไก่ชีท่าพระ’ ปศุสัตว์ประสบความสำเร็จวิจัย-พัฒนา/ได้สายพันธุ์พื้นเมืองแท้

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ไก่ชีท่าพระเป็นไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์แท้ ที่มีการพัฒนาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ.ขอนแก่น โดยเริ่มสร้างฝูงไก่ชีตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จนได้พันธุ์แท้ “ไก่ชีท่าพระ” จากขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกตามหลักวิชาการ ฝูงพันธุ์ที่ได้มีลักษณะภายนอก ซึ่งได้แก่ รูปร่างลักษณะหงอน และสีขนสม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์ ตรงตามลักษณะประจำพันธุ์และสามารถใช้จำแนกพันธุ์ได้ มีลักษณะประจำพันธุ์ทั้งลักษณะทางคุณภาพ และลักษณะทางปริมาณ เช่นเดียวกับไก่พันธุ์แท้ต่างๆ ของทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยสามารถแสดงความเป็นเจ้าของพันธุ์ได้ และยังมีศักยภาพการผลิตโดยการเลี้ยงในระบบฟาร์มสูงกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปกว่า 25%

“ไก่ชีท่าพระ” มีจุดเด่นหลายประเด็น เช่น สามารถเลี้ยงรอดได้ดีในลักษณะการเลี้ยงของเกษตรกรในหมู่บ้าน มีความเป็นแม่ที่ดีสามารถฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง ให้จำนวนลูกไก่สูงกว่าไก่พื้นเมืองของเกษตรกรกว่า 30%

นอกจากนี้ ยังมีลักษณะเด่นที่เป็นไก่ไทยพันธุ์แท้ที่ให้สมรรถภาพการผลิตที่สูงกว่า มีขนสีขาวทั้งตัวเหมือนไก่เนื้อ จึงเหมาะสำหรับเป็นไก่พื้นเมืองในระบบอุตสาหกรรมในอนาคต เพราะเมื่อผ่านการชำแหละหรือแปรรูปในระบบโรงเชือดขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาขนหมุด (Pin feather) สีดำติดที่ผิวหนังของไก่ และแข้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ สีขาวของขนทั้งตัวยังเป็นที่นิยมของนักเลี้ยงไก่สวยงามของไทยอีกด้วย

การใช้ประโยชน์พันธุ์ไก่ชีท่าพระเป็นไก่พื้นเมืองไทยที่มีศักยภาพและมีคุณค่าการบริโภคที่ดีเด่นกว่าไก่เนื้อมากเมื่อเทียบกันทางการค้าโดยไก่ชีท่าพระมีเนื้อที่แน่นนุ่ม มีโปรตีนสูงกว่า แต่มีไขมันและคอเลสเตอรอลน้อยกว่าถึง2 เท่า กรมปศุสัตว์จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรได้นำ “ไก่ชีท่าพระ” ไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป

ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมมือกับ สกว. ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาไก่ชีท่าพระเชิงเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยเริ่มจากการรู้จักพันธุ์ไก่ควบคู่กันไปทั้งในระดับเกษตรกรในชุมชนและผู้บริโภค โดยนำพันธุ์ไก่ลงสู่ชุมชนในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่ชีท่าพระใน จ.ขอนแก่น มหาสารคาม และเลย ร่วมกับการสร้างการรับรู้ไก่ชีท่าพระเชิงบริโภคในกลุ่มผู้บริโภค/ประชาชน โดยการนำไก่ชีท่าพระภาคอีสานที่นิยมบริโภคไก่เป็นหลัก จะทำให้เกษตรกร และผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้นทั้งการสร้างอาชีพและการบริโภคปรุงเป็นอาหาร