จัดตั้ง โครงการ เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชน

วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ อินทัช เปิดเผยถึงโครงการ “เยาวชนพอดี  โรงเรียนพอเพียง” ว่าเป็นโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง โดยนำความรู้และฐานทุนที่มีอยู่ในชุมชนมาดำเนินการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง โดยทางแคมป์สนุกคิดกับอินทัชสนับสนุนองค์ความรู้และนำศักยภาพของบริษัทในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้  อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วใน 41 โรงเรียน 41 จังหวัดในทุกภาคของประเทศไทย การดำเนินโครงการในแต่ละพื้นที่สอดคล้องกับบริบทของภูมิสังคมเป็นสำคัญ เพื่อให้โครงการนั้นๆ เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละชุมชน ล่าสุดอินทัชได้เข้าไปสนันสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้โรงสีข้าวกล้องพอเพียงบ้านห้วยไคร้” ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวกล้องสำหรับนักเรียนและชุมชน เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโรงเรียนส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารเคมี ประกอบกับโรงเรียนมีเครื่องสีข้าวกล้องสำหรับใช้สีข้าวเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนการสีข้าวด้วย นอกจากนี้ “แกลบ” ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักให้กับชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการปลูกข้าวและแปลงผักภายในโรงเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 


-->