สก.ปชป.ร้องสตง.เร่งตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินSMLผิดวัตถุประสงค์

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายสมชาย เวสารัชตระกูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เขตสายไหม เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน SML ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้หลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งเงินภาษีของประชาชนอย่างไม่ถูกต้องตามระเบียบการใช้เงิน ไม่เฉพาะในเขตสายไหมรวมไปถึงอีกหลายๆ เขตตามชุมชนต่างๆ มีการรวมตัวเกิน 200 คนขึ้นไป ตั้งโครงการขอจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ซึ่งบางอย่างไม่ได้เป็นความจำเป็นและมีราคาสูงเกินจริง แม้กระทั่งขอเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร เพียงแค่แต่งตั้งประธาน รองประธานเลขาฯ เปิดบัญชี ยื่นเรื่องไปหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบก็อนุมัติโอนเงินมาให้โดยไม่มีการตรวจสอบ ปัจจุบันแม้กระทั่งในตึกคอนโดมิเนียมซึ่งไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตกรุงเทพมหานครก็มีการจัดตั้งโครงการและก็ได้รับการอนุมัติเงินด้วย

ซึ่งตนมองว่าง่ายเกินไป อยากให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งในส่วนของโครงการที่กำลังยื่นขออนุมัติรวมถึงโครงการที่ผ่านมาด้วย ขณะนี้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ก็กำลังตรวจสอบโครงการนี้อยู่ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากที่สุด

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) รับผิดชอบโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน บริหารจัดการพัฒนาชุมชนด้วยตนเองและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน อนุมัติวงเงิน จำนวน 300,000 บาท 400,000 บาท และ 500,000 บาท ตามขนาดของหมูู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพการหารายได้ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืน

“การใช้เงินเพื่อพัฒนาชุมชนควรจะต้องสมเหตุสมผล เพราะเป็นเงินมาจากภาษีของประชาชน และต้องตรงวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างที่สุด” สก.สมชาย กล่าว