โรงงานน้ำตาลฯอุตรดิตถ์ รับฟังความเห็นตั้งโรงไฟฟ้า

วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการนำชายอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตามมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์   

โดยมีนายสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงษ์ ผู้จัดการโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ นายนเรศ กัลปนาไพร รองผู้จัดการ ฝ่ายไร่ บ.น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย  ต.คุ้งตะเภา ต.งิ้วงาม ต.ขุนฝาง และ ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จำนวนกว่า 700 คน  เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ และผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ และ กำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเป็นไปอย่างครบถ้วน  

 


-->