บางนาให้ตรวจสอบ รับเงินผู้สูงอายุ/พิการ

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายพิทักษ์ สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเขตบางนา ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ไปเมื่อวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555นั้น บัดนี้ สำนักงานเขตบางนาได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติต่างๆ ของผู้ที่มาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.bangkok.go.th/bangnaหรือที่สำนักงานเขตบางนา หากรายชื่อผิดพลาดหรือตกหล่น ให้ติดต่อฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร.02-3973695-7 ต่อ 6083, 6084