เชิญลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า  ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00–15.00 น. และกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00–15.00 น.  

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไว้เมื่อครั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (3 ก.ค. 54) และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (2 มี.ค. 51) และประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนนที่เขตบางเขนตามเดิม ไม่ต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนใหม่ซ้ำอีก เว้นแต่จะขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้งสส.ครั้งนี้

สำหรับประชาชนผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตบางเขน และประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเช่นกัน โดยเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 13–17 มกราคม 2557 ที่ฝ่ายทะเบียน เขตบางเขน ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น.  จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  ให้ยื่นคำขอลงทะเบียน เพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัด ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่น้อง ชาวบางเขน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง หากไม่สามารถมาลงคะแนนได้ต้องแจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิก่อนหรือหลังเลือกตั้ง 7 วัน 

 


-->