แบบสำรวจ

    ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร กรณีรัฐบาลห้ามนักวิชาการเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง

  • ไม่มีความคิดเห็น
  • ไม่เห็นด้วย-เพราะไม่เป็นประชาธิปไตย
  • เห็นด้วย-เพราะอยู่ในช่วงปฏิรูปประเทศ