แบบสำรวจ

    กรณีสปช.ยื่นสอบเอาผิดมหาเถรสมาคมปม'ธัมมชโย' ท่านเห็นว่า เป็นการก้าวก่ายเรื่องของสงฆ์หรือไม่

  • ไม่แสดงความคิดเห็น
  • ไม่ก้าวก่าย
  • ก้าวก่าย