แบบสำรวจ

    ท่านอยากให้รัฐบาลทำอย่างไรกับนักการเมืองทุจริต

  • ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต
  • ยึดทรัพย์คืนแผ่นดิน
  • ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต-ยึดทรัพย์ทั้งตระกูล
  • นิรโทษกรรม เพื่อปรองดอง