แบบสำรวจ

    คุณคิดว่ากรณี'ป้าสังเวียน'เผาตัวเองปมหนี้นอกระบบควรเป็นเรื่องของใคร

  • ไม่แสดงความคิดเห็น
  • เป็นเรื่องที่ทางการต้องเข้ามาจัดการดูแล
  • ควรเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้-ลูกหนี้