แบบสำรวจ

    ท่านมีความคิดเห็นเช่นไร กรณีการจัดระเบียบทางเท้าและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ของกทม.ที่ผ่านมา

  • พอใจมาก
  • ค่อนข้างพอใจ
  • ไม่ค่อยพอใจ
  • ไม่พอใจมาก
  • เฉยๆ